நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான அறிவியல்   பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. உறுப்பு மண்டலங்கள், பருப்பொருள் மற்றும் மூலப்பொருள்கள், ஆற்றல் மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்  தொடர்பாக கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பதிவு மிகவும் சுலபமாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 5 அறிவியல் பருவம் 1 கற்றல் விளைவுகள் (Tamil medium) 
File Type-PDF

5th std SCIENCE 

Post a Comment

Previous Post Next Post