நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான கணித  பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வடிவியல், எண்கள், அமைப்புகள், அளவைகள், காலம் மற்றும் தகவல் செயலாக்கம் தொடர்பாக கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பதிவு மிகவும் சுலபமாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 5 கணிதம் பருவம் 1 கற்றல் விளைவுகள் (Tamil medium) 
File Type-PDF

5th std MATHS  

Post a Comment

Previous Post Next Post