நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. Exploring Space, My Native Place & Our Nation என இதன் தொடர்பாக கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பதிவு மிகவும் சுலபமாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-5th std English Term -1 Learning outcomes 
File Type-PDF

5th std ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post