நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மொழி, கல்வி மற்றும் இயற்கை தொடர்பான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் சுலபமாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 5 தமிழ் பருவம் 1 கற்றல் விளைவுகள் 
File Type-PDF

5th TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post