நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான தமில் பாடத்திற்கான முதல் பருவத்திற்கான வாசித்தல் மற்றும் சொல்வதை எழுதுதல் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழின் இனிமை, மூதுரை என சில பாடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுலபமாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 5 தமிழ் பருவம் 1 வாசித்தல் மற்றும் சொல்வதை எழுதுதல் பயிற்சி
File Type-PDF

 5th TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post