நமது குழுவின் சார்பாக ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான Short story கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. The bird, my morning என சில பாடத்திற்கான கதைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது முகவும் உங்களுக்கு எணிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-English Short Stories  
File Type-PDF
 ENGLISH

Post a Comment

Previous Post Next Post