நமது குழிவின் சார்பாக ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான விடுவிப்பு ஆணை வேண்டுதல் சார்பு விண்ணப்பம்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை உங்களுக்கு எளிமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-விடுவிப்பு ஆணை வேண்டுதல் சார்பு விண்ணப்பம்
File Type-PDF

விண்ணப்பம் 

Post a Comment

Previous Post Next Post