நமது குழுவின் சார்பாக இணைய வழி இடைநிலை ஆசிரியர் மாறுதல் விடுவிப்பு அறிக்கை  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை உங்களுக்கு எளிமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic- விடுவிப்பு அறிக்கை
File Type-PDF

விடுவிப்பு அறிக்கை

Post a Comment

Previous Post Next Post