நமது குழிவின் சார்பாக ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான பணி விடுவிப்பு சான்றிதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஊதிய விவரங்களும் கொடுக்கப்பட்டுளது. இவை உங்களுக்கு எளிமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-பணி விடுவிப்பு சான்றிதல் 
File Type-PDF

RELEAVING CERTIFICATE

Post a Comment

Previous Post Next Post