நமது குழுவின் சார்பாக NHIS ANNEXURE 3 PENSIONER FORM 2022 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 3 ஓய்வூதிய படிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ காப்பீட்டிற்கான ஓய்வூதிய படிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் மிக எளிமையாக புரியும் வகையிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிவம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-NHIS ANNEXURE 3 PENSIONER FORM 2022
File Type-PDF

PENSIONER FORM 2022

Post a Comment

Previous Post Next Post