நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களின் தமிழ், ஆங்கிலம் வாசித்தல், எழுதுதல் திறன் மற்றும் அடிப்படைக் கணிதத்திறன் மதிப்பிடுதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிவம் தங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயன்ள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-VISIT FORMAT - 2 ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களின் தமிழ், ஆங்கிலம் வாசித்தல், எழுதுதல் திறன் மற்றும் அடிப்படைக் கணிதத்திறன் மதிப்பிடுதல்
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post