நமது குழுவின் சார்பாக பள்ளி பார்வை படிவம் 2022 - 2023 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளருக்கான படிவமாக இவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துனுன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயன்ள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-NEW VISIT FORMAT - 1 பள்ளி பார்வை படிவம் 2022 - 2023 
File Type-PDF

NEW VISIT FORMAT - 1 

Post a Comment

Previous Post Next Post