நமது குழுவின் சார்பாக Simplified activity learning methodology எளிய படைப்பாற்றல் கல்வி (SALM) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அறிமுகம், வலுவூட்டுதல், மதிப்பீடு, வீட்டுப்பாடம் என இன்னும் சில படிநிலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதத்திற்கான எளிய படைப்பாற்றல் கல்வி படிநிலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-Simplified activity learning methodology எளிய படைப்பாற்றல் கல்வி (SALM)
File Type-PDF

SALM

Post a Comment

Previous Post Next Post