நமது குழுவின் சார்பாக குறைதீர் கற்பித்தல் தமிழ்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்துக்கள் பயிற்சி, ஓரெழுத்து சொற்கள், ஈரெழுத்து சொற்கள், புதிய வார்த்தைகள், வாக்கியங்கள் என அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவும் மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 

Topic-குறைதீர் கற்பித்தல் தமிழ் (Remedial Teaching)
File Type-PDF

Remedial Teaching Tamil 

Post a Comment

Previous Post Next Post