நமது குழுவின் சார்பாக Remedial Teaching _ Maths கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Number Practice – Missing, Before, After, Number Practice – Comparing, Ascending , Descending, Place Value, Addition Subtraction, Fraction Introduction என அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவும் மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 

Topic-Remedial Teaching _ Maths
File Type-PDF

Remedial Teaching  Maths

Post a Comment

Previous Post Next Post