நமது குழுவின் சார்பாக மூன்றாம் வகுப்பு பருவம் ஒன்று தமிழ் பாடத்திற்கான மயங்கொலிச் சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ண, ற, ல,ள,ழ, ன, எழுத்துகளில் வரும் சொற்களை பிழையின்றி எழுத்துவதற்காக மிகவும் எளிமையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு கடினமான சொற்களையும் எளிமையாக புரியும் வகையிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-3ஆம் வகுப்பு தமிழ் பருவம் 1 மயங்கொலிப் பிழையின்றி எழுதுவோம்
File Type-PDF

3rd std TAMIL

Post a Comment

Previous Post Next Post