நமது குழுவின் சார்பாக ICT மெய் எழுத்துகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  மெய் எழுத்தான ஞ் என்ற எழுத்துக்கு சில வார்த்தைகள் மாணவர்களுக்கு மிக எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.  இதனை தயாரித்து வழங்கிய இரா. கோபிநாத் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம். 

Topic-ICT மெய் எழுத்துகள் 
File Type-PDF

மெய் எழுத்துகள் 


Post a Comment

Previous Post Next Post