நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் வாரம் 10 தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணித பாடத்திற்கான TLM கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Flash cards, stick cards, word wall, எழுத்துக்கள், படங்கள் மற்றும்   சில வார்த்தைகள் ஆசிரியர்  TLM பயன்பாடுகளுக்காக மிக எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.  

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் வாரம் 10 தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் TLM 
File Type-PDF

எண்ணும் எழுத்தும் 


Post a Comment

Previous Post Next Post