நமது குழுவின் சார்பாக இரண்டாம் வகுப்பு  தமிழ் பாடத்திற்கான முதல் பருவத்திற்கான தேர்வு  வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிக எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.  

Topic-வகுப்பு 2 தமிழ் மொட்டு முதற்பருவத் தேர்வு 2022 
File Type-PDF

2nd std TAMIL 


Post a Comment

Previous Post Next Post