நமது குழுவின் சார்பாக பருவம் 1,2&3 கல்வி இணைச் செயல்பாடுகள் தரநிலைப் பதிவேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -கல்வி இணைச் செயல்பாடுகள் தரநிலைப் பதிவேடு பருவம் 1,2&3
File Type - PDF 

 FORM 

Post a Comment

Previous Post Next Post