நமது குழுவின் சார்பாக உண்மைத்தன்மை விண்ணப்பம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  தங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -உண்மைத்தன்மை விண்ணப்பம் 
File Type - PDF 

 விண்ணப்பம்  

Post a Comment

Previous Post Next Post