நமது குழுவின் சார்பாக  ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வுநிலை மற்றும் சிறப்புநிலை கோரும்  கருத்துருவில் இணைக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  தங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -Selection Grade And Special Grade Form And Enclosers List 
File Type - PDF 

 FORM 

Post a Comment

Previous Post Next Post