நமது குழுவின் சார்பாக சான்றிதல் உண்மைத்தன்மை வேண்டி  விண்ணப்பம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியரின் தங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -GENUINENESS LETTER சான்றிதல் உண்மைத்தன்மை வேண்டி  விண்ணப்பம்  
File Type - PDF 

GENUINENESS LETTER

Post a Comment

Previous Post Next Post