நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் பாடத்திற்கான பருவம் 2 நிலை மொட்டு மலர்   சொற்கள், வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் பாடங்களில் வரும்  முக்கியச் சொற்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சொற்கள், வாக்கியங்கள் & சொல்வது எழுதுதல் போன்றவற்றை பாடவாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் பருவம் 2 நிலை- மொட்டு , மலர் சொற்கள், வாக்கியங்கள்
File Type - PDF 
 EE TAMIL  

Post a Comment

Previous Post Next Post