நமது குழுவின் சார்பாக  எண்ணும் எழுத்தும்  பாடக்குறிப்பு 

அக்டோபர்  மூன்றாவது வாரம் -  வழக்கியுள்ளோம். இது உக்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். இதனை தயாரித்து வழங்கிய  “STUDENT   TEACHER   WELFARE   COMMITTEE” நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றோம்.. 

Topic- எண்ணும் எழுத்தும்  பாடக்குறிப்பு  அக்டோபர்  மூன்றாவது வாரம் 

File type- PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post