நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு பருவம் 2 அறிவியல் பாடத்திற்கான சொல்வது எழுதுதல் & கடினச் சொற்கள்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -வகுப்பு 4 அறிவியல் பருவம் 2 சொல்வது எழுதுதல் & கடினச் சொற்கள் (Tamil medium)  
File Type - PDF 
 4th std SCIENCE 

Post a Comment

Previous Post Next Post