நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு பருவம் 2 சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான புதிய வார்த்தைகள் & சொல்வதை எழுதுதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -வகுப்பு 4 சமூக அறிவியல் பருவம் 2 புதிய வார்த்தைகள் & சொல்வதை எழுதுதல் (Tamil medium) 
File Type - PDF 
 4th std SOCIAL SCIENCE

Post a Comment

Previous Post Next Post