நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு பருவம் 2 தமிழ் பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இதில் கேட்டல், எழுதுதல், படித்தல் மற்றும் பேசுதல் என இன்னும் சில நடைமுறை இலக்கணம் அறிதல், படைப்புத் திறன்கள் என தனி தனியாக ஆசிரியர்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இக்கற்றல் விளைவுகளை பயன்படுத்தி உங்களது வேலையை சுலபமாக்கி கொள்ளவும். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -வகுப்பு 5 தமிழ்  பருவம் 2 கற்றல் விளைவுகள் 
File Type - PDF 
5th std TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post