நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு பருவம் 2 ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான Tray cards கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -5th std English Term 2 Tray Cards 
File Type - PDF

5th std  ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post