நமது குழுவின் சார்பாக உயிர்மெய் எழுத்துகள் க முதல் ன வரை  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அரும்பு, மொட்டு மற்றும் மலர் என தனி தனியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -உயிர்மெய் எழுத்துகள் க முதல் ன வரை 
File Type - PDF

உயிர்மெய் எழுத்துகள் 

Post a Comment

Previous Post Next Post