நமது குழுவின் சார்பாக  கணிதம் பாடத்திற்கான அலகு 2 எண்களை அறிவோம் - 2 துணைக்கருவிகள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic - கணிதம் அலகு 2 எண்களை அறிவோம் - 2 துணைக்கருவிகள் 
File Type - PDF

 MATHS   

Post a Comment

Previous Post Next Post