நமது குழுவின் சார்பாக ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான பருவம் 2 அலகு 2 Flowers! Flowers! Flowers!  Teaching Learning Materials கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -English 2 Term 2 Unit 2 Flowers! Flowers! Flowers!  Teaching Learning Materials 
File Type - PDF

 ENGLISH   

Post a Comment

Previous Post Next Post