நமது குழுவின் சார்பாக மூன்றாம் வகுப்பு பருவம் 1  கணித பாடத்திற்கான எண்கள் விடுபட்ட எண்கள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -3ஆம் வகுப்பு கணிதம் பருவம் 1 எண்கள் விடுபட்ட எண்கள் (Tamil medium)  
File Type - PDF

3rd std MATHS   

Post a Comment

Previous Post Next Post