நமது குழுவின் சார்பாக மூன்றாம் வகுப்பு பருவம் 1  கணித பாடத்திற்கான எண்கள் விரிவான வடிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையான கணக்குகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -3ஆம் வகுப்பு  கணிதம்  பருவம் 1 எண்கள் விரிவான வடிவம்  (Tamil medium) 
File Type - PDF

MATHS   

Post a Comment

Previous Post Next Post