நமது குழுவின் சார்பாக பருவம் 2 அலகு 3 கணிதம் பாடத்திற்கான காலம் அறிவோம் துணைக்கருவிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாடல்கள், படங்கள், கிழமைகள் அற்றும் மாதங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -கணிதம் பருவம் 2 அலகு 3 காலம் அறிவோம் துணைக்கருவிகள்
File Type - PDF

MATHS  

Post a Comment

Previous Post Next Post