நமது குழுவின் சார்பாக பருவம் 2 அலகு 3 தமிழ் பாடத்திற்கான உழவுத் திருநாள் துணைக்கருவிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
எழுத்து அறிவோம், சொற்கள், தமிழ் எழுத்துகள் மற்றும் படங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -தமிழ் அலகு 3 பருவம் 2 உழவுத் திருநாள் துணைக்கருவிகள்
File Type - PDF

TAMIL

Post a Comment

Previous Post Next Post