நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் பாடத்திற்கான அலகு 5 படங்கள், வார்த்தைகள் & எழுத்துகள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -  எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் அலகு 5 படங்கள், வார்த்தைகள் & எழுத்துகள் 
File Type - PDF

 EE TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post