நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம் பாடத்திற்கான எண்கள், படங்கள் & கழித்தல் (Tamil medium)  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -  எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம் அலகு 5 எண்கள், படங்கள் & கழித்தல் (Tamil medium) 
File Type - PDF

 EE MATHS   

Post a Comment

Previous Post Next Post