நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு பருவம் 2 அனைத்து பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீடு ஆ வினாத்தாள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -  5th std All Subject Term 2 FA(B) Question Bank (English Medium)
File Type - PDF

 5th std FA (B) QP   

Post a Comment

Previous Post Next Post