நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு பருவம் 2 அனைத்து பாடத்திற்க்கும் வளரறி மதிப்பீடு ஆ வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -Class 4 Term 2 All Subject Fa(b) Question paper  (English medium) 
File Type - PDF

4th std FA(B) QP 

Post a Comment

Previous Post Next Post