நமது குழுவின் சார்பாக 5ஆம் வகுப்பு பருவம் 2 அறிவியல் வளரறி மதிப்பீடு ஆ வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic - 5th std  Science Term 2 Lesson 3 FA(B) Questions English Medium 
File Type - PDF

5th std SCIENCE 

Post a Comment

Previous Post Next Post