நமது குழுவின் சார்பாக 1ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் அறிவியல் பாடத்திற்கான பருவம் 1 முதல் 3 Excel கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic - 1st std Environmental Science Term 1 to 3 Excel English Medium 
File Type - PDF 

1st std ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Post a Comment

Previous Post Next Post