வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 4ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 அறிவியல் பாடத்திற்கான பாடக்குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-4th std Science Term 3 Notes Of Lesson Tamil Medium  
File Type-PDF

4th std SCIENCE   

Post a Comment

Previous Post Next Post