நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் பாடத்திற்கான பருவம் 3 ஜனவரி பிப்ரவரி முதல் வாரம்  பாடக்குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ், ஆங்கிலம் & கணிதம் பாடக்குறிப்பு பருவம் 3 பிப்ரவரி முதல் வாரம் 

File Type - PDF 
EE LESSON PLAN  

Post a Comment

Previous Post Next Post