வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக மயங்கொலிச் சொற்கள்  சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-மயங்கொலிச் சொற்கள் TT 
File Type-PDF

  மயங்கொலிச் சொற்கள்   

Post a Comment

Previous Post Next Post