நமது குழுவின் சார்பாக திரு. ஞா. செல்வகுமார், திருப்புட்குழி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்  தயாரித்து வழங்கிய - 5 ஆம் வகுப்பு

5th std 3rd term  MATHS MODEL TEST  திறனறி தேர்வு வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். இதனை தயாரித்து வழங்கிய அண்ணாருக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். 

Topic-5th std 3rd term  MATHS MODEL TEST  திறனறி தேர்வு
File type- PDF
5th Maths QP   download 


Post a Comment

Previous Post Next Post