வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் பருவம் 3 அலகு 4 மொட்டு, மலர்  Reading Practice TLM  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் English Term 3 Unit 4 Mottu/ Malar Reading Practice TLM 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post