வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் அலகு 4 TT Primary TLM  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் Unit 4 Tamil & English TT Primary TLM k 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post