நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் பாடத்திற்கான பருவம் 3  மார்ச் நான்காம்  வாரம்   பாடக்குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ், ஆங்கிலம் & கணிதம் அலகு 7 பாடக்குறிப்பு பருவம் 3 மார்ச் நான்காம் வாரம் 

File Type - PDF 
EE LESSON PLAN  

Post a Comment

Previous Post Next Post