வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் கணித பாடத்திற்கான பருவம் 3 அலகு 6 மலர் வளரறி மதிப்பீடு ஆ வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.மாணவர்கள் மிகவும் எளிமையாக தேர்வு எழுத இவ்வினாக்கள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் Maths Malar Term 3 Unit 6 Formative Assessment  FA(B) Question Paper English Medium 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post